Informacje

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2023 r, a wraz z nią Wspólną deklaracje na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.
Główny cel – wzrost dochodu mieszkańców

Rozwój gospodarczy wsi, który ma być efektem wdrażania wspomnianych dokumentów, według założeń powinien zaowocować trwałym wzrostem dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. Jednocześnie ważnym założeniem Strategii jest integracja wsi i zmniejszenie rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego. By to osiągnąć, zaplanowano takie działania, jak zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i ryb. Bardzo ważna jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi, rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy, rozwój infrastruktury oraz ochrona środowiska. Uwagę poświęcono również wdrażaniu cyfryzacji i nowoczesnych form przemysłu.

Podstawą nadal rodzinne gospodarstwa

Planowane działania mają dotyczyć wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych i rybackich, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości. Podstawą ustroju rolnego wciąż pozostają prywatne gospodarstwa rodzinne. Potencjał rolno-spożywczy gospodarstw wiejskich ma być w większym stopniu niż dotychczas wykorzystany, poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii oraz współpracę z miastami. Współpraca ta przyczyni się do większej mobilności zawodowej mieszkańców terenów wiejskich, a mieszkańcom miast zapewni łatwiejszy dostęp do zdrowej, polskiej żywności. Działania będą finansowane ze środków krajowych, prywatnych oraz europejskich.

Olga, foto: TheDigitalArtist / Pixabay

Udostępnij

O autorze