Informacje

Sektor publiczny – sprawne państwo

Sektor publiczny – sprawne państwo

Rozdział szósty Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030 opisuje problematykę stworzenia sprawnego państwa, czyli sprawnie działającej administracji publicznej. 

Problemy w funkcjonowaniu administracji publicznej

Twórcy raportu zwracają uwagę na rolę transformacji ustrojowej w tworzeniu obecnie działającej administracji publicznej. Z jednej strony bardzo wzrosła świadomość społeczna dotycząca tego tematu, z drugiej zmniejszyła się “opiekuńczość” państwa, nastąpił też spadek zaufania do instytucji publicznych. Nie brak więc problemów z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi i finansowymi, co powoduje niewydolność instytucji administracji publicznej. Instytucje te wydają się nie nadążać za zmianami i potrzebami społecznymi, ich działania są mało przejrzyste, a co więcej, szerzy się problem korupcji. Raport Polska 2030 proponuje więc kierunki zmian w sektorze publicznym.

Proponowane kierunki interwencji 

W raporcie kładzie się nacisk na korzystanie z możliwości technologicznych, jakie daje współczesny świat. Postuluje się stworzenie warunków dla e-administracji oraz wykorzystanie jej do komunikacji z obywatelami. Państwo powinno również wspierać innowacyjność, m.in. poprzez uwzględnienie w prawie regulacji sprzyjających zwiększeniu dostępu do innowacji. Inne proponowane kierunki interwencji to m.in. podniesienie jakości efektów pracy administracji celnej, zwiększenie szybkości i poprawa jakości obsługi administracyjnej obywateli oraz poprawa jakości tworzonego prawa.

Olga, f: geralt / Pixabay

Udostępnij

O autorze