Zielona Księga – Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

Energia odnawialna / Źródło: freeimages.com

27 marca 2013 r. opublikowany został przez Komisję Europejską Komunikat Zielona Księga nakreślający ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030.

Dokument ten zapoczątkował konsultacje społeczne, dając Państwom Członkowskim, organizacjom pozarządowym, instytucjom UE, przedstawicielom nauki i biznesu oraz innym zainteresowanym stronom sposobność do wyrażenia opinii dotyczących kluczowych aspektów polityki klimatyczno-energetycznej UE w perspektywie roku 2030.

Główne założenia, jakie przyświecają Komisji Europejskiej tej inicjatywie to:

 • wsparcie innowacyjności i konkurencyjności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • stworzenie stabilnych warunków dla długoterminowych inwestycji,
 • zapewnienie wiodącej roli UE w działaniach na rzecz ochrony klimatu,
 • osiągnięcie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80 – 95% do 2050 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r. dla wypełnienia globalnego celu ograniczenia wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 2 st. C – aby to osiągnąć emisje gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. powinny zostać zmniejszone o 40 %,
 • większy udział energii odnawialnej (30 % do roku 2030), poprawa efektywności energetycznej oraz lepsza i bardziej inteligentna infrastruktura energetyczna,
 • zwiększenie nakładów inwestycyjnych na modernizację systemu energetycznego,
 • wspieranie długoterminowej konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw energii.

Pełna treść dokumentu: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf

Raport Polska 2030

Premier Donald Tusk w trakcie prezentacji Raportu Polska 2030 / Źródło: mir.gov.pl

Raport Polska 2030 to raport stanowiący podstawę długookresowej strategii rozwoju, został przygotowany przez powstały w 2008 roku Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, który jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Premiera RP Donalda Tuska. Działaniom nad raportem przewodniczył Michał Boni, Minister w Kancelarii Premiera i szef ZDS.

Raport ma charakter tzw. zielonej księgi (green paper), co oznacza, że jego celem nie jest prezentacja gotowych propozycji konkretnych rozwiązań, lecz głównie zainicjowanie debaty publicznej poświęconej wyzwaniom rozwojowym Polski.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bierze udział w pracach dotyczących długookresowego i średniookresowego programowania rozwoju kraju, a także koordynacji polityki rozwoju. Obszar tych prac obejmuje przede wszystkim:

 • wdrażanie rozwiązań zawartych w dokumencie „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”
 • prace nad koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015
 • prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego
 • przygotowanie i wdrożenie „Planu uporządkowania dokumentów strategicznych”

Raport Polska 2030 prezentuje w swojej treści 10 kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską:

 • wzrost i konkurencyjność
 • sytuacja demograficzna
 • wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy
 • odpowiedni potencjał infrastruktury
 • bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne
 • gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego
 • solidarność i spójność regionalna
 • ochrona kulturalnego dziedzictwa narodowego
 • poprawa spójności społecznej
 • sprawne państwo
 • wzrost kapitału społecznego Polski

Pełna treść dokumentu: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – jest to dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, powstały na bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. Określa on główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie do 2030 roku.

Projekt Polska 2030 powstały w latach 2011 – 2012 uwzględnia uwarunkowania wypływające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu gospodarczym, społecznym oraz politycznym w tym okresie. Powstał on także w oparciu o diagnozę sytuacji wewnętrznej, która została przedstawiona w raporcie Polska2030.

Celem Strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie i próba uniknięcia tzw. „straconej dekady” – wolniejszego rozwoju gospodarczego niż w poprzednich latach, który powodowałby negatywny wpływ na jakość życia ludzi. Strategia zakłada więc zbudowanie przewag konkurencyjnych do 2030 roku, tak, aby po wykorzystaniu obecnych sił rozwojowych Polska posiadała nowe potencjały wzrostu w obszarach, które dotychczas nie były eksploatowane, np. w obszarze edukacji.

Głównym celem dokumentu Polska2030 jest poprawa jakości życia Polaków mierzona wskaźnikami jakościowymi, a także wartością oraz tempem wzrostu polskiego PKB. Projekt kładzie nacisk na jednoczesny rozwój w trzech strategicznych obszarach: konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz efektywności i sprawności państwa.

Strategia proponuje kierunki inwestycji przeprowadzonych do 2030 roku, które są podporządkowane schematowi trzech strategicznych obszarów, w skład których wchodzi: konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski oraz efektywność i sprawność państwa.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska2030. Trzecia fala nowoczesności” jest dokumentem, który w swojej treści obejmuje założenia długofalowe, obejmujące prawie dwudziestoletni zakres działań, a ponadto przedstawia różnorodne zagadnienia, w związku z tym może ulegać modyfikacjom. Cele Strategii, działania z tym związane, a także przedstawione kierunki inwestycji mogą być realizowane i osiągane w różnych okresach.

Pełna treść dokumentu ‚Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności’ – https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf

Akty prawne – Polska 2030

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658%20
 • Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/121/1